ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И АБОНАМЕНТ ЗА ИЗДАНИЯТА НА „ДЕНТАЛ ТРИБЮН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И ДИГИТАЛНИ ПРОДУКТИ

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за продажба и абонамент за периодичните печатни и дигитални издания – вестник и книги на „Дентал Трибюн“, предлагани чрез електронния магазин (уебсайт) www.dеntaltribune.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Клиентите/Абонатите и „Дентал Трибюн България“ ЕООД. Чрез плащането на печатните издания и абонамент за тях Клиентът/Абонатът се съгласява да бъде обвързан/а от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

  1. Общи положения: 

По смисъла на настоящите „Общи условия“ изброените понятия са използвани със следното значение:

Под„Клиент/Абонат“се разбира физическо или юридическо лице, което закупи печатни издания и абонамент за издание/я на „Дентал Трибюн България“ ЕООД.

Под „Доставчик на услуги на информационното общество“ се разбира „Дентал Трибюн България“ ЕООД.

Седалище и адрес на управление: България, София, „Лозенец“, ул. „Стоян Михайловски“ 14–16.

Адрес за упражняване на дейността: България, София 1421, ул. „Хан Крум“ 35, ет.1.

Други данни за кореспонденция: тел.: 0897 958320, имейл: office@dental-tribune.net.

Вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията: Уникален идентификационен код (ЕИК):175140056.

Регистрация по ДДС: №BG 175140056.

 

Под „Органи за надзор“се разбира:

 

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София, бул. „Иван Евстатиев Гешов“ №15,

тел.: 02/91-53-515, 02/91-53-519

Факс: 02/91-53-525

Имейл: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

Тел.: 02/980 25 24

Факс: 02/988 42 18

Имейл: info@kzp.bg

Уебсайт: www.kzp.bg

 

Под „Издания“ се разбират следните периодични печатни издания и дигитални продукти:

 

  1. Периодично печатно издание заедно с дигитален достъп:

Вестник Dental Tribune е специализирано издание (в таблоиден формат), насочено към българските дентални специалисти – излиза 5 броя годишно в луксозен А3 формат до 15-то число на съответния месец, 5 месеца в годината – всички месеци, без янаури, март, юли, августи септември.

Продажбата и абонаментът за периодичните печатни и дигитални издания включва доставка на печатното издание с достъп до дигиталното издание на вестник Dental Tribune.

Разпространява се на единични бройки и с абонамент.

Цена на 1 брой вестник Dental Tribune със съответното дигитално издание – 40.00 лв. с вкл. ДДС, размери: 285 мм х 430  мм.

Абонамент за вестник Dental Tribune (Пакет PREMIUM) с достъп до дигитално издание за 1 (една) година – 200 лв. с вкл. ДДС.

Всички абонати получават като бонус достъп до изданията за предходната година.

 

Цената на продуктите не включва сумата за доставка (ако доставката е с куриер) на печатните издания, която възлиза на: 5 лв. за 1 брой доставка за София, 7 лв. за 1 брой доставка за страната извън София, която се заплаща допълнително на „Дентал Трибюн България“ ЕООД. Цената за доставка в чужбина се уточнява допълнително в зависимост от страната, до която трябва да бъде направена доставката.

Хартиеният вариант на вестника излиза от печат 5 месеца в годината (в месеците февруари, април, юни, октомври, декември) до 15-то число на всеки от упоменатите месеци . Разпространява се с „Български пощи“.

Дигиталното издание се публикува в сайта wwww.dentaltribune.bg до 15-от число на месеца (без месеците януари, март, юли, августи септември), след което се изпраща уведомителен имейл до абонатите с информация за публикуването на новия брой. Дигиталният вариант на в. „Дентал Трибюн“ е идентичен на хартиения.

Б. Дигитален достъп (Пакет DIGITAL):

Продажбата и абонаментният план за дигиталното издание на вестник Dental Tribune включват достъп до съответния брой на вестника в сайта www.dеntaltribune.bg.

Разпространява се за единично дигитално издание и с абонамент за дигиталния вестник.

Абонамент за дигиталния вестник Dental Tribune за 1 (една) година – 140 лв. с вкл. ДДС. Абонаментът за дигиталните издания за 1 година ви предоставя като бонус достъп до изданията за предходната година.

Дигиталното издание се публикува в сайта wwww.dentaltribune.bg до 15-то число на месеца (в месеците февруари, април, юни, октомври, декември ), след което се изпраща уведомителен имейл до абонатите с информация за публикуването на новия брой. Дигиталният вариант на в. „Дентал Трибюн“ е идентичен на хартиения.

В. Специализирана литература – в процес на разработка. 

Под „Дата на излизане на печатните издания“ се разбира датата на излизане на изданието на пазара, фиксирана по-горе, с изключение на датата на излизане на специализираната литература, която не е точно фиксирана.

Под „Оторизирани партньори доставчици“ се имат предвид дружества, с които„Дентал Трибюн България“ ЕООДима сключени договори за доставка на единичните печатни издания и абонаменти, а именно „Български пощи“ ЕАД.

 

  1. Сключване на договор за продажба на единично издание и абонамент.

Продажба на единично издание и абонамент за изданията на„Дентал Трибюн България“ ЕООДсе извършва по един от посочените по-долу начини:

– чрез заплащане на конкретен брой или на абонамент с платежно нареждане или пощенски запис по следната банкова сметка на „Дентал Трибюн България“ ЕООД: IBAN: BG51FINV91501015609578, банков код: FINVBGSF; банкa ПИБ

– чрез заплащане на абонамент с дебитна/кредитна карта на сайта www.dеntaltribune.bg. Приемaт се плащания с дебитни и кредитни карти – Maestro, Visa и Mastercard. „Дентал Трибюн България“ ЕООД не събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка. В случай на необходимост от връщане на сума, платена с дебитна или кредитна карта, тази сума се възстановява САМО по картата, с която е извършено плащането, и по никакъв друг начин.

– посредством оторизираните партньори доставчици на„Дентал Трибюн България“ ЕООД – с пощенски запис или наложен платеж.

III. Срок на абонамента:

Абонаментът за печатните издания в зависимост от броя последователни месеци, за които се сключва, бива: абонамент за 1 година (5 броя „Дентал Трибюн“).

Абонаментът за печатно издание, който е заявен, започва да тече от момента, в който е отразено плащането в сметката на издателството (независимо от месеца). Ако абонатът е заявил желание за своя абонамент в средата на годината, по негово желание може да направи абонамент за цяла година, като закупи старите броеве от предходните месеци, които му се изпращат с куриер.

Абонаментът за дигитален достъп до съдържанието на изданията на Dental Tribune се сключва само за период от 12 месеца.

 

  1. Изисквания за продажба и сключване на абонамент:

Изданията се разпространяват на абонаментен принцип и чрез свободна ръчна продажба с поръчка чрез сайта, по имейла и по време на най-значимите дентални изложения и конгреси.

За печатните издания:    

Абонатът трябва да посочи в талона за абонамент, както следва: име и фамилия на получател/наименование на фирма (ако Клиентът/Абонатът е юридическо лице), точен адрес на доставка, който включва: населено място, област, пощенски код, улица, №, блок, вход, апартамент, телефон и e-mail адрес за контакт. Абонаментът може да бъде с адрес на доставка в България или чужбина.

Доставката на изданията е до пощенска кутия на адреса на доставка – Клиентът/Абонатът следва да разполага с пощенска кутия с подходящ размер (с оглед размерите на съответното издание) на адреса на доставка, която да е сигурна (с ключ), с табела с името на получателя на абонамента. При липса на пощенска кутия или при наличие на пощенска кутия с размери, непозволяващи поставянето на изданията в нея, „Дентал Трибюн България“ ЕООД не носи отговорност за евентуално неполучаване на същите от Клиента/Абоната. Ако доставката е за препоръчана поща, доставката на изданията е до съответния Клиент/Абонат, в който случай изданията се предават срещу подпис на Клиента/Абоната или на негов представител. Ако Клиентът/Абонатът не може да бъде намерен на адреса за доставка, му се оставя съобщение, че следва да го получи от най-близкия клон на „Български пощи“ ЕАД.

„Дентал Трибюн България“ ЕООД си запазва правото да откаже сключване на абонамент за райони, в които доставката е обективно затруднена (напр. когато Клиентът/Абонатът не е осигурил условия за нормална доставка в съответствие с описаното по-горе в настоящите „Общи условия“). В случай на отказ от абонамент, платената сума за абонамент ще бъде възстановена на клиента.

За дигитален достъп:

Необходимо е клиентът да направи заявка за абонамент за дигитален достъп или през сайта, или по телефона. При заявка на абонамента в сайта  Клиентът/Абонатът получава потвърждение на e-mail адреса, че се е регистрирал в www.dеntaltribune.bg. След реализирано плащане на абонамента, клиентът получава потребителско име и парола по имейл, чрез които ще има достъп до сайта.

 

  1. Рекламации (относими са само към абонамента на печатни издания).

Клиентът/Абонатът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договора за продажба. При предявяване на рекламация от добросъвестен потребител последният може да претендира за връщане на изплатената сума или за заменяне на стоката с друга. Транспортните разходи за връщане на стоката в случай на рекламация са за сметка на Клиента/Абоната.

Потребителят може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиенти/Абонати, които не са в качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат сроковете, посочени в Закона за задълженията и договорите.

Рекламации се заявяват/подават на телефон: 0897 958 321, на e-mail: office@dental-tribune.net, или лично в офиса на „Дентал Трибюн България“ ЕООДна адрес: гр. София, ул. „Хан Крум“35, ет. 1.

Постъпилите рекламации се разглеждат в рамките на 7 (седем) работни дни, след което Клиентът/Абонатът се уведомява за предприетите мерки. При наличие на доставени повредени екземпляри или такива с фабрични дефекти на Клиента/Абоната се доставя нов брой на съответното издание без дефекти. В случай на недоставени екземпляри на Клиента/Абоната се доставя нов брой на съответнотоиздание.

При системен проблем с доставката (късна доставка или неполучаване на изданието/ята) „Дентал Трибюн България“ ЕООДпредоставя на Клиента/Абоната една от следните възможности: да смени адрес на доставка, смяна на доставчика/куриер или получаване на изданието в офиса на „Дентал Трибюн България“ ЕООД. Изборът на Клиента/Абоната се заявява на посочения по-горе е-мейл адрес.

  1. Други

Цените за изданията и абонамент за тях на„Дентал Трибюн България“ ЕООД се обявяват на сайта www.dеntaltribune.bgи в някои рекламни материали. „Дентал Трибюн България“ ЕООД има право да променя коричната цена на печатните издания, като това не засяга обявените цени за абонамент за конкретните издания за съответния срок на абонамента. В случай че коричната цена на изданието се увеличи по време на абонамента, клиентът не доплаща разликата. Когато към печатните издания има специални приложения, или списания, които фигурират в описанието на съответното издание, същите се включват в стойността на абонамента.

„Дентал Трибюн България“ ЕООД не носи отговорност за забавяне на доставката на/неполучаване на изданията, за които Клиентът/Абонатът е сключил абонамент посредством оторизираните партньори/доставчици, както и в случаите на непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на Клиента/Абоната.

Промяна/Смяна на адрес за доставка може да се заяви със заявка за промяна на адреса на доставка до 18-о число на текущия месец. Изданието ще се доставя на новия адрес от началото на следващия месец.

„Дентал Трибюн България“ ЕООД работи с електронна фактура, която се изпраща на посочения от Клиента/Абоната при подаване на заявка за абонамент e-mail адрес.

Предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО(т. нар. GDPR, или Общ регламент относно защитата на данните) за предоставяне на услугите и дейностите по настоящия договор „Дентал Трибюн България“ ЕООДкато администратор на лични данни ще извършва дейности по обработване и използване, включително съхраняване на лични данни на Клиентите/Абонатите – субектите на данни, предадени му доброволно от тях,като три имена, адрес, телефон за контакт, ел. поща и други. „Дентал Трибюн България“ ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите/Абонатите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред. „Дентал Трибюн България“ ЕООД ще използва предоставените му лични данни, които Потребителят доброволно е представил в момента на регистрация. Всеки Потребител чрез приемане на настоящите условия и предоставяйки своите лични данни, дава съгласие за събиране и обработване на личните му данни за търговски цели. Клиентите/Абонатите разбират, че имат право на достъп до личните си данни, съхранявани от администратора на лични данни, и имат право да поискат промяна и актуализиране на личните им данни,право на възражение срещу обработването, право на ограничаване или блокиране на обработването, право „да бъдат забравени“ и др. под. Потребителите имат право да откажат да предоставят настоящото си съгласие, в който случай искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено.

Настоящите „Общи условия“ за продажба и за абонамент влизат в сила на 01.11.2022г.