Управление на риска от кариес: практика на лекарите по дентална медицина и влияние на насоките и протоколите – сформиране на изследователска група

Drs Jean Noël Vergnes, Agnieszka Mielczarek, Nikolai Sharkov, Maria Gkaveli, José Frias Bulhosa, Mohammed Bennani & Sylvain Levet, Франция, Полша, България, Гърция и Португалия

 

ПРЕДИСТОРИЯ

През последните 30 години е постигнат значителен епидемиологичен напредък в намаляването на честотата на зъбния кариес, но все още това заболяване продължава да бъде важен здравословен проблем. Въпреки разработените насоки за ранно идентифициране на пациенти с висок риск от кариес и превантивните стратегии за високорискови популации има малко данни за практиките на лекарите по дентална медицина в Европа.

ЦЕЛИ

Описание на придържането на лекарите по дентална медицина към насоките за управление на риска от кариес, за да оценим впоследствие въздействието на техните стратегии.

МЕТОД

Международно, епидемиологично, наблюдателно, ретроспективно и проспективно надлъжно групово проучване, проведено с клиницисти в четири европейски държави – Полша, България, Португалия и Гърция, инициирано през 2019 г. Тук са представени първоначалните данни от сформираните групи: практиките за управление на риска от кариес, докладвани от участващите лекари по дентална медицина, и състоянието на зъбите на пациентите, които са се съгласили да бъдат включени в проучването.

РЕЗУЛТАТИ

Петдесет и един лекари по дентална медицина се съгласиха да вземат участие в изследването (19 в България, 8 в Гърция, 14 в Полша и 10 в Португалия), със средна възраст 44 години (± 12), средно 19 години практика и женско мнозинство (63%). Повечето са специалисти в дадена област: детска дентална медицина (15.7%), орална хирургия (15.7%), възстановителна дентална медицина/ендодонтия (15.7%), докато общата дентална медицина представлява 13.7%. Като цяло 48% от изследователите са получили специално обучение за управление на риска от кариес в университета, въпреки че има известни различия между държавите: 78.6% в Полша, 60% в Португалия, 28.6% в Гърция и 26.3% в България. Почти всички лекари по дентална медицина съобщават, че са предприели следдипломно дентално обучение, но само 72% се описват с познания, съобразени със съвременните изисквания.

Специфичното обучение за управление на риска от кариес в университета е силно свързано с прилагането на насоки в рутинната практика (съответно 95% срещу 60%; фиг. 1). Като цяло повече от половината от всички участващи лекари по дентална медицина извършват систематична оценка на риска от кариес (Caries Risk Assessment – CRA), като се наблюдават различия между държавите: 100% за Гърция, 77.8% за Португалия, 47.4% за България и 35.7% за Полша. CRA се основават главно на обстоен преглед на устната кухина (98%), медицинско интервю (79.6%), оценка на диетичния режим (71.4%), рентгенови изследвания (67.3%), локална апликация на флуорни препарати (51%) и прием на флуорид (40.8%). Биологичните тестове и скалите на CRA или софтуер са използвани пестеливо.

В групата бяха включени хиляда и девет (1009) пациенти със средна възраст 35.4 години (± 19.7), със следното разпределение: 366 от България, 281 от Гърция, 276 от Полша и 86 от Португалия. Сред тях 56% са жени. Почти 80% от тях са имали скорошен кариес, въпреки че над 90% от пациентите са заявили, че мият зъбите си ежедневно, използвайки флуорна паста за зъби в 80% от случаите. Активните кариозни лезии и рискът от кариес са присъщи в по-висока степен при пациенти с нисък социално-икономически статус. Активни кариозни лезии се наблюдават съответно при 33.5%, 48.2% и 61.2% от пациентите с висок, среден и нисък социално-икономически статус. По подобен начин висок риск от кариес се съобщава от лекарите по дентална медицина съответно при 36.6%, 48.5% и 70% от пациентите с висок, среден и нисък социално-икономически статус (фиг. 2). Състоянието на пациентите при първото посещение, при което са включени в проучването, е следното: наличие на видима плака върху зъбите в 53.2% от случаите, наличие на активни кариозни лезии в 44.1% от случаите и дълбоки ями и фисури в 38.2%. Честотата на гореизброените е по-висока за пациентите в Португалия (съответно 67.4%, 77.9% и 53.5%). По време на посещението за включване в проучването директното възстановяване е най-често предоставяната грижа (за приблизително 50% от пациентите).

По време на посещението повечето пациенти получиха съвети за хигиена на устната кухина или консултация относно режима на хранене, като съществуват различия между страните (98.9% в България, 92.2% в Гърция, 78.3% в Полша и 64% в Португалия). Положително отношение на пациентите към грижите и готовност за сътрудничество е отчетено от лекарите по дентална медицина при повече от 50% от всички пациенти с различия между страните (България 68.3%, Полша 59.1%, Гърция 46.3% и Португалия 29.1%).

Фиг. 1 Сравнение на лекарите по дентална медицина с университетско образование относно управлението на риска от кариес и тези, които не се придържат към насоки за управление на риска от кариес.

Фиг. 2 Свързване на социално-икономическия статус на пациентите с рискa от кариес и наличието на кариозни лезии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Това е първото международно мащабно групово проучване, проведено, за да опише докладваните практики от лекарите по дентална медицина, свързани с насоките за управление на риска от кариес и въздействието на тяхното отношение към грижите за пациентите. Може да се наблюдава значително разнообразие при управлението на риска от кариес и консултациите, предоставяни от клиницистите в четирите европейски държави. Ретроспективното изследване на пациентската дентална история през последните три години, което е в ход, и предстоящото проследяване ще спомогнат за по-точното определяне на спазването на препоръките за управление на риска от кариес, давани от лекарите по дентална медицина.

Ред. бел.: Очаква се проучването Caries Risk Management (Управление на риска от кариес – CARMEN) да продължи до края на 2022 г., а крайните резултати се очаква да бъдат публикувани две или три години по-късно. Предварителните резултати все още не са ревизирани или публикувани в научно списание. Проучването е спонсорирано от Pierre Fabre Oral Care, част от групата Pierre Fabre, производител на продукти за хигиена на устната кухина и продукти за грижа за денталните специалисти и пациентите.